Úradná správa č.13 zo 7.11.2018

08.11.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.13 zo 7.11.2018

Úradná správa č.13 zo 7.11.2018

 

Sekretariát:
               Sekretariát MFZ Košice oznamuje konanie Konferencie MFZ Košice dňa 22.11.2018 o 16,30 hod. v zasadačke VsFZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie a privítanie

2. Schválenie programu Konferencie

3. Voľba pracovných komisií

4. Správa mandátovej komisie

5. Kontrola uznesení

6. Správa o činnosti VV MFZ od Konferencie

7. Správa o hospodárení MFZ Košice k 31.10.2018

8. Schválenie rozpočtu MFZ Košice na rok 2019

9. Diskusia – rôzne 

10. Uznesenia

11. Záver 

ŠTK:

1. ŠTK upozorňuje FK na úhradu zberných faktúr v dobe ich splatnosti.

2. ŠTK oznamuje FK, že MFZ Košice aj tohto roku organizuje turnaj žiakov o Pohár predsedu MFZ Košice. Tento sa bude konať dňa 8.12.2018 od 8,00 hod. v športovej hale Good Angels aréna na Bačíkovej ul. Turnaj je organizovaný pre žiakov s dátumom narodenia od 1.1.2004 a mladší. Futbalovým klubom bola zaslaná pozvánka so súpiskou, ktorú po vyplnení je potrebné v stanovenom termíne zaslať na požadovanú mailovú adresu.

Prečítané: 44x